pracownicy

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe rozstrzygnięty

Miło nam poinformować, że laureatami dwóch równorzędnych nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską z matematyki zostali:

Mikołaj Słupiński za pracę Hidden Markov Models in ultra-high frequency time series processing, napisaną pod opieką dr. hab. Pawła Lorka oraz
Maciej Kucharski za pracę Niezależne od wymiaru szacowania transformat Riesza związanych z oscylatorem harmonicznym, napisaną pod opieką dr. hab. Błażeja Wróbla.

Do drugiego etapu konkursu na najlepszą pracę licencjacką z matematyki komisja konkursowa wybrała następujące prace:

Grzegorz Bilka, O pewnym ideale podzbiorów płaszczyzny (promotor: P. Borodulin-Nadzieja),
Bartosz Chmiela, Statystyczna analiza częstości występowania kodonów w kodzie genetycznym (promotor: K. Topolski),
Maciej Korpalski, Kombinatoryczna charakteryzacja współczynnika pokryciowego dla ideału zbiorów miary zero (promotor: J. Kraszewski),
Alicja Kotyla, O nieskończonej teorii Galois (promotor: K. Krupiński),
Marta Morawiec, Test normalności i niezależności (promotor: W. Ejsmont),
Wojciech Prokopowicz, Spacery losowe na grafach nieskończonych (promotor: D. Buraczewski),
Nela Tomaszewicz, Statistical Analysis of Climate Data (promotor: L. Zaitseva).

Wszystkim finalistom oraz ich promotorom serdecznie gratulujemy.

W najbliższy piątek, 23 października, na kanale YT odbędzie się Finał konkursu, w trakcie którego finaliści (w konkursie prac licencjackich) zaprezentują swoje prace, a jury wybierze najlepszą z nich. Prezentację będzie miał również jeden z laureatów w konkursie prac magisterskich. Gorąco zapraszamy do udziału w całym Finale.

Harmonogram finału:
10:00 - 10:05 – otwarcie, w tym otwarcie głosowania studentów na najlepszą pracę lic/inż
10:05 - 10:40 – prezentacje finalistów z II (nagranie 5min+2min/osobę)
10:40 – obrady jury II
10:40 - 11:30 – prezentacje finalistów z IM (nagranie 5min+2min/osobę)
11:30 – obrady jury IM
11:30 - 11:55 – prezentacja sponsora + tech talk sponsora
11:55 - 12:10 – ogłoszenie wyników
12:10 - 12:25 – prezentacja najlepszej pracy mgr z II (live lub nagranie)
12:25 - 12:40 – prezentacja najlepszej pracy mgr z IM (live lub nagranie)
12:40 – zamknięcie

Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Santander Bank Polska SA.

Zasady korzystania z Biblioteki Wydziałowej w czasie zagrożenia epidemicznego

Kategorie: 

Zasady korzystania z Biblioteki Wydziałowej w czasie zagrożenia epidemicznego od 19.10.2020.

 • Biblioteka jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 9-15, w piątek w godz. 9-17.
 • W Bibliotece jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 osób (nie licząc pracowników) z zachowaniem odległości minimum 2 metrów między osobami.
 • Korzystanie z książek, komputerów na miejscu nie jest możliwe.
 • Korzystanie z katalogu kartkowego nie jest możliwe.
 • Zamówienia na książki odbywają się wyłącznie online.
 • Korzystanie z Biblioteki jest możliwe wyłącznie w maseczkach (obowiązkowo zasłonięte nos i usta).
 • Poruszanie na terenie Biblioteki jest możliwe tylko w wyznaczonych strefach.
 • Bezpośrednio po wejściu do Biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o ścisłe stosowanie się do powyższych zasad oraz innych zaleceń pracowników Biblioteki.

Przechodzimy na nauczenia zdalne

Kategorie: 

Zgodnie z poleceniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, od poniedziałku 19 października wszystkie zajęcia prowadzone w Instytucie Matematycznym przechodzą w tryb zdalny. Zajęcia zdalne odbywają się w terminie przewidzianym dla zajęć stacjonarnych. Decyzja obowiązuje do 15 listopada.

Szczegóły dotyczące organizacji zajęć i przejścia na formę zdalną zostaną przekazane wkrótce przez prowadzących.

Dziekanat podzielony

Kategorie: 

Dziekanat informuje:

W związku z narastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-Cov-2 uprzejmie informujemy, iż dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki został podzielony na dwa zespoły. Od 12.10.2020 r. w budynku Instytutu Informatyki w p. 28 będzie działał dziekanat obsługujący studentów informatyki I-go stopnia, ISIM-u oraz sprawy pomocy materialnej. Natomiast w budynku Instytutu Matematycznego – parter, pokój 202 (przy wejściu od strony parkingu) – będzie działał dziekanat obsługujący studentów matematyki, informatyki II-go stopnia oraz Data Science. Godziny pracy dziekanatu pozostają bez zmian, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 11:00–14:00.

Prosimy o ograniczenie wizyt w dziekanatach do niezbędnego minimum. Wszelkie sprawy prosimy przekazywać drogą mailową bądź telefonicznie. Działania te mają na celu zadbanie o zdrowie nas wszystkich. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że nikt z Państwa nie zostanie bez pomocy z naszej strony.

Wytyczne związane z uczestnictwem w zajęciach on line

Kategorie: 

Ogólnouniwersyteckie wytyczne w zakresie uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych zdalnych oraz hybrydowych prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2020/2021 przy wykorzystaniu Platformy E-EDU oraz usług zawartych w pakiecie MS Office 365. 

 1. Korzystanie z kamer przez studentów w trakcie zajęć zdalnych lub hybrydowych możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego zajęcia. 
 2. Zabrania się nagrywania całości lub fragmentów zajęć bez wyraźnej i udzielonej przed rozpoczęciem nagrania zgody prowadzącego zajęcia.  
 3. Bezprawne udostępnianie w całości lub części nagrania z zajęć oferowanych przez Uniwersytet Wrocławski może prowadzić do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej wskazane zachowania mogą prowadzić do odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania praw autorskich oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

Wystawa Motiejusa Valianusa pt. „Geometria wirusów” w Galerii Łącznik

Kategorie: 

W galerii Łącznik (pomiędzy Instytutem Matematycznym i Instytutem Informatyki) można oglądać wystawę prac Motiejusa Valianusa, pracownika Instytutu Matematycznego. 

Wystawa dotyczy badań Motiejusa nad geometrią wirusów prowadzonych pod kierunkiem prof. Reidun Twarock, która jest uznaną w świecie ekspertką w dziedzinie biologii matematycznej, zdobywczynią m.in. Złotego Medalu IMA brytyjskiego Instytutu Matematyki i Jej Zastosowań) w roku 2018. 

Wystawione prace Motiejusa mają walor artystyczny, ale kryje się też za nimi nietrywialna matematyka i dotyczą badań mających na celu ważne zastosowania w biologii.

Więcej informacji o wystawie

Informacja Dyrekcji dla studentów

Kategorie: 

1. Informujemy, że studenci kierunku matematyka inni niż nowo przyjęci studenci zostali już zapisani na przedmioty Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2, Algebra liniowa 1, Algebra liniowa 2, Wstęp do matematyki. Ewentualne korekty (niepotrzebne zapisanie lub brak zapisania) należy niezwłocznie zgłaszać na Formularzu A.

2. Informujemy, że limity grup ćwiczeniowych na przedmiotach, do których ćwiczenia mają formę stacjonarną są wyznaczone przez pojemności sal (bardzo zmniejszone ze względu na sytuację epidemiczną). Nie mamy możliwości powiększania limitów w poszczególnych grupach zajęciowych.

3. Informujemy, że studenci matematyki będą mogli wnioskować o zapisanie na przedmioty realizowane w Instytucie Informatyki dopiero po 9 października.

Ogłoszenie Dyrekcji – rozpoczęcie zajęć

Kategorie: 

Ogłoszenie Dyrekcji:

1. Zajęcia dydaktyczne zdalne rozpoczynają się w piątek 2 października (zgodnie z organizacją roku akademickiego). Zajęcia dydaktyczne stacjonarne rozpoczynają się w poniedziałek 5 października.

2. Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne, uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych możliwe jest jedynie po wcześniejszym zapisaniu na zajęcia w systemie USOS. Zakazane jest uczestnictwo studentów w grupach zajęciowych, do których nie są zapisani.

3. Przed pierwszymi zajęciami stacjonarnymi, studenci obowiązani są potwierdzić zapoznanie się z obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej (link do odpowiedniego formularza MS Forms zostanie rozesłany na adresy w domenie uwr.edu.pl).

4. Każde zajęcia prowadzone częściowo lub w całości zdalnie mają założony kurs na Moodle, który przez pierwsze dwa tygodnie jest otwarty dla wszystkich studentów (nie wymaga hasła). W kursie przedmiotu na Moodle powinny znajdować się (przynajmniej) linki umożliwiające zapisanie się do odpowiednich zespołów na MS Teams (z danego przedmiotu) oraz linki do wszelkich materiałów do tego przedmiotu.

5. Zajęcia zdalne standardowo odbywają się on-line, synchronicznie (oznaczenie „zd” w planie zajęć). Wybrane zajęcia zdalne odbywają się off-line, asynchronicznie (oznaczenie „as” w planie zajęć). W przypadku zajęć asynchronicznych materiały do zajęć (np. nagrania wykładów) powinny być udostępnione nie później niż w terminie zajęć przewidzianym w planie.

6. Studenci są obowiązani do regularnego sprawdzania poczty w domenie uwr.edu.pl. Informacje wysyłane przez dyrekcję lub prowadzących zajęcia na ten adres uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym po dniu wysłania.

Strony

Subskrybuj RSS - pracownicy