Konkurs na najlepsze prace dyplomowe rozstrzygnięty

Miło nam poinformować, że laureatami dwóch równorzędnych nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską z matematyki zostali:

Mikołaj Słupiński za pracę Hidden Markov Models in ultra-high frequency time series processing, napisaną pod opieką dr. hab. Pawła Lorka oraz
Maciej Kucharski za pracę Niezależne od wymiaru szacowania transformat Riesza związanych z oscylatorem harmonicznym, napisaną pod opieką dr. hab. Błażeja Wróbla.

Do drugiego etapu konkursu na najlepszą pracę licencjacką z matematyki komisja konkursowa wybrała następujące prace:

Grzegorz Bilka, O pewnym ideale podzbiorów płaszczyzny (promotor: P. Borodulin-Nadzieja),
Bartosz Chmiela, Statystyczna analiza częstości występowania kodonów w kodzie genetycznym (promotor: K. Topolski),
Maciej Korpalski, Kombinatoryczna charakteryzacja współczynnika pokryciowego dla ideału zbiorów miary zero (promotor: J. Kraszewski),
Alicja Kotyla, O nieskończonej teorii Galois (promotor: K. Krupiński),
Marta Morawiec, Test normalności i niezależności (promotor: W. Ejsmont),
Wojciech Prokopowicz, Spacery losowe na grafach nieskończonych (promotor: D. Buraczewski),
Nela Tomaszewicz, Statistical Analysis of Climate Data (promotor: L. Zaitseva).

Wszystkim finalistom oraz ich promotorom serdecznie gratulujemy.

W najbliższy piątek, 23 października, na kanale YT odbędzie się Finał konkursu, w trakcie którego finaliści (w konkursie prac licencjackich) zaprezentują swoje prace, a jury wybierze najlepszą z nich. Prezentację będzie miał również jeden z laureatów w konkursie prac magisterskich. Gorąco zapraszamy do udziału w całym Finale.

Harmonogram finału:
10:00 - 10:05 – otwarcie, w tym otwarcie głosowania studentów na najlepszą pracę lic/inż
10:05 - 10:40 – prezentacje finalistów z II (nagranie 5min+2min/osobę)
10:40 – obrady jury II
10:40 - 11:30 – prezentacje finalistów z IM (nagranie 5min+2min/osobę)
11:30 – obrady jury IM
11:30 - 11:55 – prezentacja sponsora + tech talk sponsora
11:55 - 12:10 – ogłoszenie wyników
12:10 - 12:25 – prezentacja najlepszej pracy mgr z II (live lub nagranie)
12:25 - 12:40 – prezentacja najlepszej pracy mgr z IM (live lub nagranie)
12:40 – zamknięcie

Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Santander Bank Polska SA.

Zasady korzystania z Biblioteki Wydziałowej w czasie zagrożenia epidemicznego

Kategorie: 

Zasady korzystania z Biblioteki Wydziałowej w czasie zagrożenia epidemicznego od 19.10.2020.

 • Biblioteka jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 9-15, w piątek w godz. 9-17.
 • W Bibliotece jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 osób (nie licząc pracowników) z zachowaniem odległości minimum 2 metrów między osobami.
 • Korzystanie z książek, komputerów na miejscu nie jest możliwe.
 • Korzystanie z katalogu kartkowego nie jest możliwe.
 • Zamówienia na książki odbywają się wyłącznie online.
 • Korzystanie z Biblioteki jest możliwe wyłącznie w maseczkach (obowiązkowo zasłonięte nos i usta).
 • Poruszanie na terenie Biblioteki jest możliwe tylko w wyznaczonych strefach.
 • Bezpośrednio po wejściu do Biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o ścisłe stosowanie się do powyższych zasad oraz innych zaleceń pracowników Biblioteki.

Przechodzimy na nauczenia zdalne

Kategorie: 

Zgodnie z poleceniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, od poniedziałku 19 października wszystkie zajęcia prowadzone w Instytucie Matematycznym przechodzą w tryb zdalny. Zajęcia zdalne odbywają się w terminie przewidzianym dla zajęć stacjonarnych. Decyzja obowiązuje do 15 listopada.

Szczegóły dotyczące organizacji zajęć i przejścia na formę zdalną zostaną przekazane wkrótce przez prowadzących.

Ogłoszenie Dyrekcji dla przyszłych nauczycieli

Kategorie: 

Ogłoszenie dyrekcji dla studentów realizujących kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela:

 1. W celu usprawnienia organizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zobowiązuje się wszystkich studentów kierunku matematyka, którzy planują uzyskać kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela, do zadeklarowania tego na Formularzu D w terminie do 19 października (poniedziałek).
 2. Deklarację składają studenci studiów licencjackich, semestru drugiego oraz wyższych, a także studenci studiów magisterskich, którzy już realizowali, bądź aktualnie realizują przedmioty kształcenia nauczycielskiego albo planują rozpoczęcie ich realizacji w kolejnym semestrze.
 3. Do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela nie jest niezbędna realizacja specjalności nauczycielskiej, aczkolwiek jest to zalecane.
 4. Deklarację będzie można odwołać w dalszym toku studiów (nie dotyczy to studentów studiów magisterskich, którzy zadeklarowali/zadeklarują wybór specjalności nauczycielskiej).
 5. Przedmioty przypisane w planie zajęć do kategorii Przedmioty dla specjalności nauczycielskiej (N) będą dostępne wyłącznie dla studentów, którzy złożyli powyższą deklarację.

Dziekanat podzielony

Kategorie: 

Dziekanat informuje:

W związku z narastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-Cov-2 uprzejmie informujemy, iż dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki został podzielony na dwa zespoły. Od 12.10.2020 r. w budynku Instytutu Informatyki w p. 28 będzie działał dziekanat obsługujący studentów informatyki I-go stopnia, ISIM-u oraz sprawy pomocy materialnej. Natomiast w budynku Instytutu Matematycznego – parter, pokój 202 (przy wejściu od strony parkingu) – będzie działał dziekanat obsługujący studentów matematyki, informatyki II-go stopnia oraz Data Science. Godziny pracy dziekanatu pozostają bez zmian, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 11:00–14:00.

Prosimy o ograniczenie wizyt w dziekanatach do niezbędnego minimum. Wszelkie sprawy prosimy przekazywać drogą mailową bądź telefonicznie. Działania te mają na celu zadbanie o zdrowie nas wszystkich. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że nikt z Państwa nie zostanie bez pomocy z naszej strony.

Wytyczne związane z uczestnictwem w zajęciach on line

Kategorie: 

Ogólnouniwersyteckie wytyczne w zakresie uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych zdalnych oraz hybrydowych prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2020/2021 przy wykorzystaniu Platformy E-EDU oraz usług zawartych w pakiecie MS Office 365. 

 1. Korzystanie z kamer przez studentów w trakcie zajęć zdalnych lub hybrydowych możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego zajęcia. 
 2. Zabrania się nagrywania całości lub fragmentów zajęć bez wyraźnej i udzielonej przed rozpoczęciem nagrania zgody prowadzącego zajęcia.  
 3. Bezprawne udostępnianie w całości lub części nagrania z zajęć oferowanych przez Uniwersytet Wrocławski może prowadzić do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej wskazane zachowania mogą prowadzić do odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania praw autorskich oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

Strony

Subskrybuj