Informacje dla studentów pierwszego roku, studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

opiekun roku: dr Jan Kraszewski

Aktualności Informacje o studiach Śródroczni

 • Studenci pierwszego roku mają obowiązek odbyć szkolenie BHP. Ma ono formę e-learningu i musi być zrealizowane do 30 listopada 2023 r. Osoby, które nie odbędą szkolenia, zostaną skreślone z listy studentów.
  Szczegóły szkolenia
 • Zachęcamy do aplikowania o stypendia:
  stypendium Rektora dla pierwszaków – do 5 października w dziekanacie;
  stypendium „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) – do 9 października poprzez system konkursowy.
  Przypominamy też, że wnioski o stypendium socjalne można składać do 5 października. Wniosek jest tworzony w USOSwebie, a następnie składany w dziekanacie.
 • Przewodnik dla nowo przyjętych studentów pierwszego semestru studiów licencjackich. Lektura obowiązkowa, proszę czytać uważnie.
 • Samorząd Studentów Wydziału Matematyki i Informatyki zaprasza w sobotę 7 października na integracyjny wyjazd na Borową (najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich). Szczegóły na FB.
 • Ankieta dla studentów pierwszego semestru. Wymaga zalogowania do systemu Office365. Odpowiedzi są anonimizowane. Zapraszamy do wypełniania.
 • Plan zajęć dla studentów pierwszego semestru (wersja poprawiona).
 • Zostały dla Państwa utworzone konta w systemach UWr (USOSweb i Office365), a dane dostępowe zostały wysłane na adres mailowy podany podczas rekrutacji. Proszę aktywować te konta.

Zadaj pytanie opiekunowi roku mailem.


Zasady zaliczeń

 1. Decyzje dotyczące studentów I roku matematyki, którzy kończą I semestr.
 2. Decyzje dotyczące studentów I roku matematyki, którzy kończą II semestr.
 3. Ogólnouniwersyteckie zasady zaliczania języków obcych.

Organizacja studiów

Organizacja studiów jest oparta na systemie punktowym, w którym do ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia należy zebrać odpowiednią liczbę punktów za przedmioty obowiązkowe i za przedmioty, które student wybiera sam. Część wymaganej liczby punktów studenci mogą zdobywać za przedmioty niekierunkowe oraz, za zgodą Dziekana, za zajęcia prowadzone na innym wydziale i uczelni. Prócz zajęć typowo akademickich, w ofercie studiów znajdują się również tzw. kursy narzędzi informatycznych oraz kursy zawodowe. Ich zadaniem jest nauczenie studentów narzędzi aktualnie używanych w praktyce informatycznej, w praktyce sfery ekonomiczno-finansowej czy umiejętności praktycznych przydatnych w pracy nauczyciela.

Punkty otrzymuje się zaliczając przedmioty obowiązkowe i przedmioty, które student sam wybiera w czasie studiowania. Ogólne zasady systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System), na którym oparty jest system punktowy, określają przeciętną liczbę 30 punktów na semestr. Aby ukończyć studia pierwszego stopnia, student powinien zdobyć 175 punktów. Po zaliczeniu szóstego semestru, student otrzymuje dodatkowo 5 punktów ECTS za zdany egzamin dyplomowy.

Przedmioty prowadzone dla studentów pierwszego roku

Semestr pierwszy

 • Analiza matematyczna 1 oraz Analiza matematyczna I (rzymska jedynka)
 • Algebra liniowa 1 oraz Algebra liniowa 1R
 • Wstęp do matematyki oraz Wstęp do matematyki R

Semestr drugi

 • Analiza matematyczna 2 oraz Analiza matematyczna II (rzymska dwójka)
 • Algebra liniowa 2 oraz Algebra liniowa 2R
 • Kombinatoryka oraz Kombinatoryka R
 • Przedmioty do wyboru dla pierwszego roku

Wykłady oznaczone literą R bardziej zaawansowane, wykłady bez literki są na poziomie standardowym. Nie można otrzymać równocześnie punktów za ten sam przedmiot zaliczony różnych poziomach. Co ważne, niezależnie od tego, czy student będzie realizował przedmioty na poziomie standardowym, czy rozszerzonym, otrzyma pełnowartościową wiedzę i nie będzie miał żadnych formalnych ograniczeń przy późniejszym wyborze specjalności. Są jednak pewne wskazania, dotyczące tych wyborów - można je znaleźć w pkt. 6 tego dokumentu.

Zaliczanie semestrów

Szczegółowe zasady zaliczania pierwszych dwóch semestrów, wynikające z programu studiów oraz uchwał Rady Wydziału WMiI zostały zebrane w powyższych zasadach zaliczeń.

Osoby, które chcą się starać na drugim roku studiów o stypendium Rektora powinny postarać się osiągnąć w pierwszym roku zapisane w programie 60 punktów ECTS.

Proszę przede wszystkim przeczytać, kiedy student zostaje skreślony z listy studentów.

Powrót do początku strony.