Informacje dla studentów pierwszego roku, studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

opiekun roku: dr Jan Kraszewski

Aktualności Informacje o studiach Śródroczni

 • W terminie od godz. 9:00 w piątek 20 listopada do godz. 20:00 w sobotę 21 listopada należy przystąpić do zdalnego testu kwalifikacyjnego z jęz. obcego. Osoby zwolnione z testu kwalifikacyjnego powinny przesłać skan dokumentu zwalniającego przed terminem rozpoczęcia testu. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami.
 • Rusza zdalna tutornia. Zapraszamy do korzystania z pomocy starszych stażem studentów.
 • Dostępne jest już szkolenie biblioteczne online. Klucz dostępu: BWMI_SZ_B_I.
 • Studentom pierwszego roku przysługuje miejsce w szafce ma ubrania. Szafki będą wspólne ze starszymi latami, żeby minimalizować kontakt (nie ma tyle szafek, by każdy miał swoją). Odbiór kluczyków do szafek u portiera (trzeba mieć kartę zobowiązań).
 • Do 30 listopada należy zrealizować szkolenie BHP. Kto zapomni, będzie musiał zrobić to później odpłatnie.
 • Przewodnik dla nowo przyjętych studentów pierwszego semestru studiów licencjackich. Lektura obowiązkowa, proszę czytać uważnie.
 • Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na uczelni obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic. Prosimy o tym pamiętać w trakcie Dni Adaptacyjnych oraz później, w czasie zajęć stacjonarnych. Obowiązujące zasady zebrane są na instytutowej stronie COVID-owej.
 • Strona nawigacyjna dotycząca zajęć na pierwszym semestrze.
 • Ponownie poprawiony plan zajęć na pierwszym semestrze – wersja 3.0 (istotne przenumerowanie grup).
 • Anonimowa ankieta dla studentów rozpoczynających studia licencjackie (link poprawiony). Prosimy o wypełnianie (ankieta wymaga zalogowania na studenckie konto MS Office 365, ale jest anonimizowana).
 • W dniach 1-2 października 2020 r. (czwartek-piątek) odbędą się obowiązkowe dni adaptacyjne dla nowo przyjętych studentów 1. roku. Prosimy zainteresowanych o uważne zapoznanie się z ich szczegółowym opisem (wersja poprawiona). Uwaga! Zaszła istotna zmiana – ślubowanie studenci składają elektronicznie poprzez USOSweb. Szczegóły w powyższym opisie. Ponadto wydawanie legitymacji odbywa się w dziekanacie
 • List prof. Ewy Damek, instytutowego rzecznika akademickiego, do studentów pierwszego roku.

Zadaj pytanie opiekunowi roku na forum studenckim.


Zasady zaliczeń

 1. Decyzje dotyczące studentów I roku matematyki, przyjętych w październiku, którzy kończą I semestr i nie zaliczyli przynajmniej jednego z obowiązkowych przedmiotów.
 2. Decyzje dotyczące studentów I roku matematyki, którzy kończą II semestr i nie spełnili warunków otrzymania wpisu na III semestr.
 3. Ogólnouniwersyteckie zasady zaliczania języków obcych.

Organizacja studiów

Organizacja studiów jest oparta na systemie punktowym, w którym do ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia należy zebrać odpowiednią liczbę punktów za przedmioty obowiązkowe i za przedmioty, które student wybiera sam. Część wymaganej liczby punktów studenci mogą zdobywać za przedmioty niekierunkowe oraz, za zgodą Dziekana, za zajęcia prowadzone na innym wydziale i uczelni. Prócz zajęć typowo akademickich, w ofercie studiów znajdują się również tzw. kursy narzędzi informatycznych oraz kursy zawodowe. Ich zadaniem jest nauczenie studentów narzędzi aktualnie używanych w praktyce informatycznej, w praktyce sfery ekonomiczno-finansowej czy umiejętności praktycznych przydatnych w pracy nauczyciela.

Punkty otrzymuje się zaliczając przedmioty obowiązkowe i przedmioty, które student sam wybiera w czasie studiowania. Ogólne zasady systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System), na którym oparty jest system punktowy, określają przeciętną liczbę 30 punktów na semestr. Aby ukończyć studia pierwszego stopnia, student powinien zdobyć 171 punktów. Po zaliczeniu szóstego semestru, student otrzymuje dodatkowo 5 punktów ECTS za przygotowanie pracy licencjackiej i 4 punkty ECTS za zdany egzamin dyplomowy.

Przedmioty prowadzone dla studentów pierwszego roku

Semestr pierwszy

 • Analiza matematyczna 1 oraz Analiza matematyczna I (rzymska jedynka)
 • Algebra liniowa 1 oraz Algebra liniowa 1R
 • Wstęp do matematyki oraz Wstęp do matematyki R
 • Wprowadzenie do laboratorium komputerowego

Semestr drugi

 • Analiza matematyczna 2 oraz Analiza matematyczna II (rzymska dwójka)
 • Algebra liniowa 2 oraz Algebra liniowa 2R
 • Kombinatoryka oraz Kombinatoryka R
 • Przedmioty do wyboru dla pierwszego roku

Wykłady oznaczone literą R bardziej zaawansowane, wykłady bez literki są na poziomie standardowym. Nie można otrzymać równocześnie punktów za ten sam przedmiot zaliczony różnych poziomach. Co ważne, niezależnie od tego, czy student wybierze poziom standardowy, czy rozszerzony, otrzyma pełnowartościową wiedzę i nie będzie miał żadnych formalnych ograniczeń przy późniejszym wyborze specjalności.

Zaliczanie semestrów

Aby zaliczyć pierwszy semestr należy zdobyć 25 punktów ECTS oraz zaliczyć przedmioty:

 • Analiza matematyczna 1 (lub I),
 • Algebra liniowa 1 (lub 1R),
 • Wstęp do matematyki lub Wstęp do matematyki R.

Aby zaliczyć drugi semestr należy zdobyć co najmniej 54 punkty ECTS (łącznie z semestrem pierwszym) oraz zaliczyć przedmioty:

 • Analiza matematyczna 2 (lub II),
 • Algebra liniowa 2 (lub 2R),
 • Kombinatoryka lub Kombinatoryka R,
 • Wstęp do matematyki lub Wstęp do matematyki R.

Proszę zapoznać się z programem studiów i zasadami zaliczeń - tam podane są zasady zaliczania semestrów, jeżeli nie zostały spełnione powyższe warunki.

Proszę przede wszystkim przeczytać, kiedy student zostaje skreślony z listy studentów.

Powrót do początku strony.