Informacje dla studentów pierwszego roku, studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

opiekun roku: dr Jan Kraszewski

Aktualności Informacje o studiach Śródroczni

 • Test kwalifikacyjny z języków obcych odbędzie się 30 listopada o godzinie 15:15. Na test należy się zapisać w terminie od 24 listopada do 28 listopada do 23:59, zgodnie z instrukcją.
 • Przypominamy, że po zakończeniu zapisów w USOSie (10 października) studenci pierwszego semestru mają możliwość zmiany poziomu wykładu w każdej z par: Analiza matematyczna I (rzymskie) / Analiza matematyczna 1, Algebra liniowa 1R / Algebra liniowa 1, Wstęp do matematyki R / Kombinatoryka (bądź wypisania się z jednego z wykładów w ostatniej parze, jeśli jest się zapisanym na oba), poprzez złożenie podania w Sekretariacie dydaktycznym w pok. 315. W każdej z par można takie podanie złożyć raz i jest na to czas do wtorku 20 listopada do godz. 12:00.
 • Zasady szkolenia BHP dla studentów 1. roku. Szkolenie (w formie e-learningu) należy odbyć do 30 listopada 2018 r.
 • Jest już Przewodnik dla nowo przyjętych (latem 2018) studentów matematyki. Lektura obowiązkowa!
 • Plan zajęć na I semestrze, aktualizacja (nowa grupa z AM I (rzymskie), zmiany niektórych sal), zmiany na czerwono.
 • Szczegółowa informacja dotycząca nauki języków obcych dla studentów rozpoczynających studia licencjackie w roku akademickim 2018/2019 na matematyce.

Poczytaj blog prof. Ewy Damek, skierowany do studentów pierwszego roku.

Zadaj pytanie opiekunowi roku na forum studenckim.


Zasady zaliczeń

 1. Decyzje dotyczące studentów I roku matematyki, przyjętych w październiku, którzy kończą I semestr i nie zaliczyli przynajmniej jednego z obowiązkowych przedmiotów.
 2. Decyzje dotyczące studentów I roku matematyki, którzy kończą II semestr i nie zaliczyli przynajmniej jednego z obowiązkowych przedmiotów.
 3. Ogólnouniwersyteckie zasady zaliczania języków obcych.

Organizacja studiów

Organizacja studiów jest oparta na systemie punktowym, w którym do ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia należy zebrać odpowiednią liczbę punktów za przedmioty obowiązkowe i za przedmioty, które student wybiera sam. Część wymaganej liczby punktów studenci mogą zdobywać za przedmioty niekierunkowe oraz, za zgodą Dziekana, za zajęcia prowadzone na innym wydziale i uczelni. Prócz zajęć typowo akademickich, w ofercie studiów znajdują się również tzw. kursy narzędzi informatycznych oraz kursy zawodowe. Ich zadaniem jest nauczenie studentów narzędzi aktualnie używanych w praktyce informatycznej, w praktyce sfery ekonomiczno-finansowej czy umiejętności praktycznych przydatnych w pracy nauczyciela.

Punkty otrzymuje się zaliczając przedmioty obowiązkowe i przedmioty, które student sam wybiera w czasie studiowania. Ogólne zasady systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System), na którym oparty jest system punktowy, określają przeciętną liczbę 30 punktów na semestr. Aby ukończyć studia pierwszego stopnia, student powinien zdobyć 171 punktów. Po zaliczeniu szóstego semestru, student otrzymuje dodatkowo 5 punktów ECTS za przygotowanie pracy licencjackiej i 4 punkty ECTS za zdany egzamin dyplomowy.

Przedmioty prowadzone dla studentów pierwszego roku

Semestr pierwszy

 • Analiza matematyczna 1 oraz Analiza matematyczna I (rzymska jedynka)
 • Algebra liniowa 1 oraz Algebra liniowa 1R
 • Kombinatoryka
 • Wstęp do matematyki R
 • Wprowadzenie do laboratorium komputerowego

Semestr drugi

 • Analiza matematyczna 2 oraz Analiza matematyczna II (rzymska dwójka)
 • Algebra liniowa 2 oraz Algebra liniowa 2R
 • Kombinatoryka R
 • Wstęp do matematyki
 • Przedmiot do wyboru dla pierwszego roku

Wykłady oznaczone literą R bardziej zaawansowane, wykłady bez literki są na poziomie standardowym. Nie można otrzymać równocześnie punktów za ten sam przedmiot zaliczony różnych poziomach. Co ważne, niezależnie od tego, czy student wybierze poziom standardowy, czy rozszerzony, otrzyma pełnowartościową wiedzę i nie będzie miał żadnych formalnych ograniczeń przy późniejszym wyborze specjalności.

Zaliczanie semestrów

Aby zaliczyć pierwszy semestr należy zdobyć 25 punktów ECTS oraz zaliczyć przedmioty:

 • Analiza matematyczna 1 (lub I),
 • Algebra liniowa 1 (lub 1R),
 • Kombinatoryka lub Wstęp do matematyki R.

Aby zaliczyć drugi semestr należy zdobyć 60 punktów ECTS (łącznie z semestrem pierwszym) oraz zaliczyć przedmioty:

 • Analiza matematyczna 2 (lub II),
 • Algebra liniowa 2 (lub 2R),
 • Kombinatoryka lub Kombinatoryka R,
 • Wstęp do matematyki lub Wstęp do matematyki R.

Proszę zapoznać się z programem studiów i zasadami zaliczeń - tam podane są zasady zaliczania semestrów, jeżeli nie zostały spełnione powyższe warunki.

Proszę przede wszystkim przeczytać, kiedy student zostaje skreślony z listy studentów.

Powrót do początku strony.