Regulamin Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

1. Instytut Matematyczny, zwany dalej Instytutem, jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanego dalej Uczelnią, działającą w ramach Wydziału Matematyki i Informatyki.

2. Do zadań Instytutu należą m.in.: (a) prowadzenie działalności naukowej w zakresie matematyki; (b) prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki; (c) prowadzenie studiów doktoranckich z matematyki; (d) prowadzenie zajęć usługowych z matematyki i technologii informacyjnej na innych wydziałach Uczelni; (e) prowadzenie działalności usługowej w zakresie zastosowań matematyki.

3. Ponadto Instytut realizuje działania związane z popularyzacją matematyki oraz krzewieniem kultury matematycznej.

4. (a) Każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w Instytucie pracuje w jednym z zakładów lub w jednej z pracowni Instytutu, z zastrzeżeniem punktu (b). (b) Profesor lub doktor habilitowany zatrudniony w Instytucie może pozostawać poza strukturą zakładów i pracowni.

5. Kierownikiem pracowni lub laboratorium może być pracownik zatrudniony w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł magistra.

6. W Instytucie działa Rada Instytutu, zwana dalej Radą. Kadencja Rady pokrywa się z ustawową kadencją organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni.

7. W skład Rady wchodzą: (a) dyrektor Instytutu – jako przewodniczący; (b) zastępcy dyrektora; (c) profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w Instytucie; (d) osoby ze stopniem doktora, pełniące obowiązki kierownika zakładu w Instytucie; (e) czterej przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie; (f) jeden przedstawiciel pracowników zatrudnionych w Instytucie, niebędących nauczycielami akademickimi.

8. Zgodnie z § 40 Statutu Uczelni w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

(a) profesorowie wizytujący; (b) emerytowani pracownicy, zatrudnieni w Instytucie przed przejściem na emeryturę, na stanowisku profesora; (c) przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku działającego w Instytucie.

9. Do mandatu członka Rady stosuje się odpowiednio zasady dotyczące

wygaśnięcia mandatu oraz obsady wakującego mandatu, opisane w § 10 Statutu Uczelni.

10.    (a) Przedstawicielami w Radzie nauczycieli akademickich mogą być

wyłącznie osoby zatrudnione w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. (b) Przedstawicielami w Radzie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mogą być wyłącznie osoby zatrudnione w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.

11.    (a) Do wyboru członków Rady, o których mowa w pkt. 7 (e) i (f), stosuje się odpowiednio § 8 pkt.4-5 Statutu Uczelni oraz § 1, § 2 pkt. 1, § 3 pkt. 1-4, § 4 i § 18 Załącznika nr 3 do Statutu Uczelni.

(b) Wybory członków Rady, o których mowa w pkt. 7 (e) i (f) odbywają się na zebraniach wyborczych lub systemem urn. Wybory przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza na wniosek dyrektora Instytutu, stosując odpowiednio tryb opisany w Załączniku nr 3 do Statutu Uczelni.

(c) Karty do głosowania wraz z protokołem komisji skrutacyjnej są przechowywane w dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki do czasu następnych wyborów.

12.    (a) Rada działa zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 4 do Statutu Uczelni, stosowanymi odpowiednio, z zastrzeżeniem pkt.(b).

(b) Przy obliczaniu kworum nie bierze się pod uwagę członków Rady przebywających na urlopach lub zwolnieniach lekarskich dłużej niż miesiąc, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej - w szczególności dotyczy to uchwał w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i postępowaniach w sprawach o nadanie tytułu naukowego.

Wrocław, 27 września 2012r.