Wytyczne związane z uczestnictwem w zajęciach on line

Ogólnouniwersyteckie wytyczne w zakresie uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych zdalnych oraz hybrydowych prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2020/2021 przy wykorzystaniu Platformy E-EDU oraz usług zawartych w pakiecie MS Office 365. 

  1. Korzystanie z kamer przez studentów w trakcie zajęć zdalnych lub hybrydowych możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego zajęcia. 
  2. Zabrania się nagrywania całości lub fragmentów zajęć bez wyraźnej i udzielonej przed rozpoczęciem nagrania zgody prowadzącego zajęcia.  
  3. Bezprawne udostępnianie w całości lub części nagrania z zajęć oferowanych przez Uniwersytet Wrocławski może prowadzić do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej wskazane zachowania mogą prowadzić do odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania praw autorskich oraz przepisów o ochronie danych osobowych.