Plan zajęć

Dydaktyka

drupal.png Drupal tworzenie portali internetowych  www

Kod przedmiotu: 28-MT-S-iDrupal
Nazwa przedmiotu: Drupal - tworzenie portali internetowych
Jednostka: Instytut Matematyczny
Grupy: Przedmioty matematyczne lub informatyczne (do wyboru)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podpowiedź
Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
- roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
- tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
- 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia;
- tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
- nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
 
zobacz reguły punktacji
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów zasad tworzenia portali internetowych oraz przyswojenie sobie technik tworzenia i zarządzania portalami internetowymi w Drupalu.

Pełny opis:

1. Formularze
2. Koszyk zakupowy
3. Elementy świąteczne
4. Wersje językowe
5. Widoki
6. Menu
7. Skórki
8. Konteksty
9. Użytkownicy
10. Role
11. Bloki
12. Regiony
13. Pola i kolekcje pól
14. Moduł dostępu
15. Forum
16. Arkusz kalkulacyjny
17. Quiz
18. Głosowania
19. Chat

Literatura:

K. Palikowski, Drupal - poznaj go z każdej strony!
Zasoby internetowe: drupal.org

Efekty kształcenia:

Wiedza:
– Zna składowe oraz idee portalu internetowego.
– Zna podstawowe moduły i skórki Drupala.
– Zna podstawy funkcjonowania Drupala opartego na PHP, SQL, JS, CSS, HTML.
Umiejętności:
– Potrafi zainstalować system zarządzania treścią Drupal.
– Potrafi doinstalować potrzebny moduł, skonfigurować go i wykorzystać.
– Potrafi zarządzać użytkownikami oraz treścią.
– Potrafi zaprojektować spójny graficznie projekt portalu internetowego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest stworzenie portalu internetowego z wymaganymi składowymi.

Publikacje

Konferencje