Zarządzenie Dziekana dotyczące zdalnego prowadzenia zajęć

Zarządzenia Dziekana WMiI:

Zgodnie z par. 2 ust. 2 Zarządzenia Rektora nr 29/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje:

 1. W okresie wyznaczonym przez w/w zarządzenie zajęcia prowadzone przez pracowników i doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki oraz osoby spoza Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzące zajęcia na Wydziale Matematyki i Informatyki:
  1. wymienione w załączniku 1 – są prowadzone zdalnie,
  2. prowadzone dla szkół w ramach umów o współpracy – są zawieszone,
  3. dotyczące opieki nad pracami dyplomowymi – są prowadzone zdalnie.
 2. Zajęcia prowadzone przez pracowników innych wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych podlegają zasadom ogłoszonym przez właściwych dziekanów lub kierowników jednostek pozawydziałowych.
 3. Konsultacje wszystkich pracowników i doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki prowadzone są zdalnie.
 4. Uczestnictwo w zajęciach, o których mowa w pkt. 1a, pozostaje obowiązkowe dla zapisanych na zajęcia studentów. Materiał zrealizowany w okresie zdalnego prowadzenia zajęć jest obowiązujący na kolokwiach i egzaminach.
 5. Prowadzący zajęcia zobowiązani są powiadomić studentów o nowej organizacji zajęć niezwłocznie, jednak nie później niż do 20 marca. W związku ze zmianą organizacji zajęć, ogłoszone na początku semestru zasady zaliczania przedmiotów mogą ulec zmianie.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dodatkowo dyr. Elsner informuje, które przedmioty realizowane w Instytucie Matematycznym są zawieszone.