Kolegium Doktorskie Matematyki – dokumenty

Nawigacja

Aktualności Informacje ogólne Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

Dokumenty


 • Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) DOC
 • Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej PDF
 • Regulation of the Rector regarding the schedule for the mid-term evaluation of doctoral students attending the Doctoral School at the University of Wrocław, and the introduction of the model documents requiredin the mid-term evaluation procedure DOC

 • Uchwała Senatu w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego PDF
 • Uchwała Senatu w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 i następnych PDF
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce PDF
 • Uchwała Senatu w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego PDF
 • Uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2019/2020 PDF
 • Uchwała Senatu w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego PDF
 • Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego PDF
 • Uchwała Senatu w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim PDF
 • Resolution of the Senate of the University of Wrocław on the rules and regulations of the Doctoral School of the University of Wrocław PDF
 • Regulamin samorządu doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego PDF
 • Regulamin zgłaszania do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego PDF
 • Zarządzenie Rektora w sprawie dokumentacji przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwesytecie Wrocławskim PDF

 • Sylabus przedmiotu dla szkoły doktorskiej PDF DOC

 • Oświadczenie doktoranta do ubezpieczenia PDF DOC
 • Wniosek o wyrejestrowanie doktoranta z ubezpieczeń PDF DOC
 • Upoważnienie do przekazania dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczenia PDF DOC
 • Karta wyjazdów doktoranta PDF DOC
 • Sprawozdanie roczne doktoranta PDF DOC
 • Potwierdzenie odbioru dokumentów PDF DOC
 • Indywidualny Plan Badawczy (IPB) PDF DOC
 • Rozprawa doktorska - oświadczenie o prawach autorskich PDF DOC

Sylabusy do zajęć prowadzonych w roku akademickim 2020/2021

Seminarium:

Wykład:

Laboratorium:

Seminarium:

Wykład: