Studia II stopnia

Stacjonarne studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie) na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
kierunek: Matematyka

Dla kogo?

Uzupełniające studia magisterskie poza tym, że są naturalną kontynuacją naszych studiów licencjackich, są także adresowane do absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich innych kierunków lub uczelni.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej tytuł licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia.

Kompetencje wymagane do realizacji danych specjalności wyszczególnione są w opisach odpowiednich modułów specjalnościowych. Dopuszcza się uzupełnienie brakujących kompetencji w trakcie realizacji modułu.

Jak się dostać?

Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia jest egzaminem pisemnym. Jest on tym samym egzaminem, którzy zdają studenci matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego jako egzamin licencjacki. W szczególności, egzamin ten obejmuje program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie wstępu do matematyki, analizy matematycznej, algebry liniowej, algebry, równań różniczkowych i rachunku prawdopodobieństwa.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się dwa raz w roku: w lutym (egzamin wstępny w lutym, rozpoczęcie zajęć w semestrze letnim) i we wrześniu (egzamin wstępny w czerwcu lub we wrześniu, rozpoczęcie zajęć w semestrze zimowym).

Szczegółowe informacje na temat terminów i zasad rekrutacji można znaleźć na stronie rekrutacji Instytutu Matematycznego UWr.

Organizacja studiów

Organizacja studiów jest oparta na systemie punktowym, w którym do ukończenia studiów drugiego stopnia należy zebrać odpowiednią liczbę punktów za przedmioty obowiązkowe i za przedmioty, które student wybiera sam. Część wymaganej liczby punktów studenci mogą zdobywać za przedmioty niekierunkowe oraz, za zgodą Dziekana, za zajęcia prowadzone na innym wydziale i uczelni. Prócz zajęć typowo akademickich, w ofercie studiów znajdują się również tzw. kursy narzędzi informatyki oraz kursy zawodowe. Ich zadaniem jest nauczenie studentów narzędzi aktualnie używanych przez praktykę informatyczną, praktykę sfery ekonomiczno-finansowej czy umiejętności praktycznych przydatnych w pracy nauczyciela.

Ogólne zasady systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System), na którym oparty jest system punktowy, określają przeciętną liczbę punktów na semestr 30. Aby ukończyć studia drugiego stopnia, student powinien zdobyć 104 punktów, a dodatkowe 16 punktów ECTS student otrzymuje za przygotowanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Szczegółowe zasady studiowania opisane zostały w programie studiów dwustopniowych.

Informator studencki

Z myślą o studentach przychodzących z innych uczelni, którzy zaczynają przygodę z matematyką w naszym Instytucie od studiów II stopnia, Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Matematyki i Informatyki przygotowała informator studencki. Wyjaśnia w nim różne kwestie, które dla nowych studentów mogą być niejasne.