Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Nauczanie Matematyki służą przygotowaniu do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia te są prowadzone w zakresie
przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu dla absolwentów  studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy
studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające
wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania - matematyka,
posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie
podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu (innego niż matematyka).

 

ADRESACI:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się tytułem zawodowym
magistra, które ukończyły studia wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, bądź
inżynieryjno-technicznych, na kierunkach studiów, których programy obejmowały efekty
uczenia się w zakresie matematyki (nie mniej niż 60 godzin zajęć z matematyki w programie studiów). Ponadto, kandydaci muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.

INFORMACJE DODATKOWE:

Czas trwania studiów:  
3 semestry - 380 godzin zajęć dydaktycznych oraz 90 godzin praktyk zawodowych.

Termin rozpoczęcia studiów: początek października.

Zajęcia: Będą realizowane co tydzień w soboty w trybie stacjonarnym. 

Rekrutacja:
- rejestracja w systemie rekrutacyjnym IRK od 1 czerwca do 3 października 
- o przyjęciu na studia decyduje, obok spełnienia wymogów formalnych, kolejność zgłoszeń

Składanie dokumentów:

 

Sekretariat dydaktyczny

Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2
50-384 Wrocław

 

Drogą pocztową - do 30 września, lub osobiście 8 października w godz. 10-13.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie do JM Rektora o przyjęcie na studia, wydrukowane z systemu IRK (konieczność rejestracji internetowej).
  2. Odpis dyplomu/dyplomów ukończenia studiów wyższych.
  3. Zaświadczenie o przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela.

Opłaty:
- koszt studiów - 4800 zł
- opłata za semestr 1600 zł (na początku każdego semestru)

Uzyskiwane kwalifikacje:
przygotowanie merytoryczne oraz dydaktyczne do nauczania matematyki w szkole
podstawowej oraz ponadpodstawowej

 

Program studiów:

Przygotowanie merytoryczne:
Analiza matematyczna
Geometria z elementami algebry liniowej
Kombinatoryka
Rachunek prawdopodobieństwa
Statystyka
Elementy logiki i teorii mnogości
Warsztaty zadaniowe

Przygotowanie dydaktyczne:
Metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej
Metodyka nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej
Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym
Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki
Praktyka zawodowa

 

Kierownik studiów: dr hab. Ziemowit Rzeszotnik, tel. +48 71 375 74 21, 
e-mail: ziemowit.rzeszotnik@uwr.edu.pl

Kontakt:
Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2
50-384 Wrocław
tel. +48 71 375 74 02
e-mail: elzbieta.kalinowska@uwr.edu.pl

 

Regulamin realizacji praktyk pedagogicznych

Arkusz oceny kompetencji praktykanta