Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Nauczanie Matematyki służą przygotowaniu do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia te są prowadzone w zakresie
przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu dla absolwentów  studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy
studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające
wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania - matematyka,
posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie
podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu (innego niż matematyka).

 

ADRESACI:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się tytułem zawodowym
magistra, które ukończyły studia wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, bądź
inżynieryjno-technicznych, na kierunkach studiów, których programy obejmowały efekty
uczenia się w zakresie matematyki (nie mniej niż 60 godzin zajęć z matematyki w programie studiów). Ponadto, kandydaci muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.

INFORMACJE DODATKOWE:

Czas trwania studiów:  
3 semestry - 380 godzin zajęć dydaktycznych oraz 90 godzin praktyk zawodowych

Termin rozpoczęcia studiów: początek października.

Rekrutacja:
- rejestracja w systemie rekrutacyjnym IRK od15 czerwca do 20 września 
- o przyjęciu na studia decyduje, obok spełnienia wymogów formalnych, kolejność zgłoszeń

Składanie dokumentów:

Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław
Sekretariat dydaktyczny, pokój 315, w godzinach od 10 do 15
Termin: od 15 czerwca do 20 września

 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie do JM Rektora o przyjęcie na studia, wydrukowane z systemu IRK (konieczność rejestracji internetowej).
  2. Odpis dyplomu/dyplomów ukończenia studiów wyższych.
  3. Zaświadczenie o przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela.

Opłaty:
- koszt studiów - 4500 zł
- opłata za semestr 1500 zł (na początku każdego semestru)

Uzyskiwane kwalifikacje:
przygotowanie merytoryczne oraz dydaktyczne do nauczania matematyki w szkole
podstawowej oraz ponadpodstawowej

 

Program studiów:

Przygotowanie merytoryczne:
Analiza matematyczna
Geometria z elementami algebry liniowej
Kombinatoryka
Rachunek prawdopodobieństwa
Statystyka
Elementy logiki i teorii mnogości
Warsztaty zadaniowe

Przygotowanie dydaktyczne:
Metodyka nauczania matematyki w szkole podstawowej
Metodyka nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej
Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym
Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki
Praktyka zawodowa

Plan zajęć w semestrze letnim 2019/2020:

29 lutego, 7, 14, 21, 28 marca,
8.30 – 11.45 Metodyka nauczania matematyki (4)
12.00 – 15.15 Kombinatoryka (4)

4, 18 kwietnia
8.30 – 11.45 Metodyka nauczania matematyki (4)
12.00 – 15.15 Rachunek prawdopodobieństwa (4)

25 kwietnia
8.30 – 10.00 Metodyka nauczania matematyki (2)
10.15 –13.30 Rachunek prawdopodobieństwa (4)
13.45 - 16.15 Elementy logiki i teorii mnogości (3)

9, 16 maja
8.30 – 11.45 Metodyka nauczania matematyki (4)
12.00 – 15.15 Rachunek prawdopodobieństwa (4)

23 maja
8.30 – 11.45 Metodyka nauczania matematyki (4)
12.00 – 15.15 Statystyka (4)
15.30 – 18.00 Elementy logiki i teorii mnogości (3)

30 maja
8.30 – 11.00 Metodyka nauczania matematyki (3)
11.15 – 14.30 Statystyka (4)

6, 20 czerwca
8.30 – 12.45 Elementy logiki i teorii mnogości (5)
13.00 – 16.15 Statystyka (4)

27 czerwca
8.30 – 11.45 Elementy logiki i teorii mnogości (4)
12.00 – 15.15 Statystyka (4)

 

Kierownik studiów: dr hab. Ziemowit Rzeszotnik, tel. +48 71 375 74 21, 
e-mail: ziemowit.rzeszotnik@uwr.edu.pl

Kontakt:
Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław
tel. +48 71 375 74 02
e-mail: elzbieta.kalinowska@uwr.edu.pl

 

Regulamin realizacji praktyk pedagogicznych

Arkusz oceny kompetencji praktykanta