Ogłoszenia Dyrekcji

0. Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Terminy egzaminów z wykładów obowiązkowych oraz dużych wykładów do wyboru dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich oraz egzaminów dyplomowych: sesja podstawowa.

Terminy egzaminów z wykładów nieujętych w powyższym harmonogramie ogłasza wykładowca.

1. Rejestracja na przedmioty

Harmonogram rejestracji na zajęcia

Zasady rejestracji na kursy e-learningowe organizowane we współpracy z Hasselt University

Zasady rejestracji na przedmioty

Uwaga:

  • Studenci studiów licencjackich, niespełniający wymogów wstępnych dla wybranego przedmiotu, nie rejestrują się na ten przedmiot, tylko składają podanie (Formularz B1) do końca I tury rejestracji (16 lutego, 20:30) – szczegóły w pkt. 3 Zasad rejestracji na przedmioty.
  • Studenci studiów magisterskich, niespełniający wymogów wstępnych dla wybranego przedmiotu, rejestrują się na przedmiot po uzyskaniu zgody wykładowcy (ustnej lub mailowej) – szczegóły w pkt. 3 Zasad rejestracji na przedmioty.
  • Jeśli spełnienie wymogów wstępnych dla danego przedmiotu uzależnione jest od wyników egzaminu w sesji poprawkowej, student może zarejestrować się na przedmiot, pod warunkiem, że w razie niepowodzenia na egzaminie niezwłocznie się wyrejestruje i będzie postępował zgodnie z procedurą opisaną w poprzednich dwóch punktach. W takiej sytuacji termin składania podania na Formularzu B1 upływa z końcem sesji poprawkowej.
  • Rejestracja na kursy e-learningowe do dnia 22 lutego (Formularz B3); wyrejestrowanie z kursu e-learningowego do dnia 4 kwietnia (Formularz A3).
  • Każdy student ma prawo raz w ciągu studiów licencjackich i raz w ciągu studiów magisterskich wypisać się z przedmiotu po zakończeniu rejestracji w systemie USOS w terminie do 30 listopada (semestr zimowy) lub do 30 kwietnia (semestr letni) – szczegóły w pkt. 5.1 Zasad rejestracji na przedmioty.
  • Ćwiczenia/laboratoria raz zaliczone w ramach danego toku studiów nie podlegają ponownemu zaliczeniu – szczegóły w pkt. 4 Zasad rejestracji na przedmioty.

Uwaga ZMIANY:

Zapisy na zajęcia prowadzone przez Instytut Informatyki
Studenci matematyki mogą się zapisywać na zajęciach w Instytucie Informatyki, pod warunkiem istnienia wolnych miejsc (można to sprawdzić w systemie zapisów II), po założeniu konta w systemie zapisów II (pisząc email do zapisy@cs.uni.wroc.pl z kopią do dyrektora Otopa) i dopiero od 28 lutego (środa).

Zapisy na lektoraty
Zapisy na lektoraty prowadzi Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Informacje na temat zapisów oraz wykaz grup dostępne są na stronach SPNJO. Szczegółowe informacje dla poszczególnych kierunków: studia licencjackie (matematyka, ISIM), studia magisterskie (matematyka, Data Science).

2. Wybór specjalności

Lista specjalności oraz opiekunowie specjalności

Zasady wyboru specjalności
Uwaga: Studenci studiów magisterskich obowiązani są zgłosić na Formularzu C wybór specjalności na początku pierwszego semestru studiów (przed zakończeniem ostatniej tury zapisów na zajęcia).

3. Szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych specjalności

Zasady realizacji kształcenia nauczycielskiego (w tym specjalności Matematyka nauczycielska):

Rozpoczęcie realizacji kształcenia nauczycielskiego wymaga zgłoszenia na Formularzu D.
Uwaga: W związku ze zmianami programowymi, przedmioty Fizyka dla nauczycieli oraz TI w nauczaniu matematyki w semestrze zimowym roku 2023/24 oferowane są po raz ostatni.

Zasady realizacji oraz lista przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności Matematyka teoretyczna

Zasady realizacji przedmiotów z podstaw nauk przyrodniczych lub ścisłych (specjalność Matematyka stosowana)

4. Informacja o przedmiotach na studiach licencjackich

Informacja o przedmiotach obowiązkowych oraz przedmiotach wspólnych dla wielu specjalności

5. Informacja o przedmiotach na studiach magisterskich

Przedmioty cykliczne polecane dla poszczególnych specjalności

Informacja o przypisaniu do poszczególnych specjalności przedmiotów, które nie mają charakteru przedmiotów cyklicznych, znajduje się w planie zajęć (w komentarzach przy przedmiotach).

6. Formularze

Formularz A1 – Podanie o wypisanie z przedmiotu dla studentów studiów licencjackich
Możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku w trakcie całych studiów licencjackich.
Termin: 30 kwietnia.

Formularz A2 – Podanie o wypisanie z przedmiotu dla studentów studiów magisterskich
Możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku w trakcie całych studiów magisterskich.
Termin: 30 kwietnia.

Formularz A3 – Podanie o wypisanie z kursu e-learningowego prowadzonego we współpracy z Hasselt University
W przypadku kursów prowadzonych przez wykładowców Hasselt University wymagane jest uprzednie wyrejestrowanie w systemie Hasselt University.
Termin: 4 kwietnia.

Formularz B1 – Podanie o wpisanie na przedmiot bez spełnionych wymogów wstępnych
Termin: zakończenie I tury zapisów, tzn. 16 lutego, godz. 20:30.

Formularz B2 – Podanie o przepisanie z przedmiotu w wersji rozszerzonej na przedmiot w wersji standardowej
Termin: określa i ogłasza wykładowca przedmiotu rozszerzonego.

Formularz B3 – Podanie o wpisanie na kurs e-learningowy prowadzony we współpracy z Hasselt University
W przypadku kursów prowadzonych przez wykładowców Hasselt University wymagane jest uprzednie zgłoszenie w systemie Hasselt University.
Termin: 22 lutego.

Formularz C – Deklaracja wyboru specjalności na studiach magisterskich
Deklarację składają studenci pierwszego semestru studiów magisterskich.
Termin: zakończenie III tury zapisów, tzn. 6 marca.

Formularz D – Deklaracja realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
Deklarację składają studenci rozpoczynający w kolejnym semestrze kształcenie nauczycielskie (przede wszystkim studenci pierwszego semestru studiów licencjackich).
Termin: 31 grudnia.

Formularz E – Zgłoszenie wyboru promotora i tematyki pracy dyplomowej
Termin: niezwłocznie po dokonaniu wyboru promotora i tematyki pracy.

7. Akty prawne dotyczące studentów

Regulamin studiów
Program studiów I stopnia na kierunku matematyka (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2019/20, 2020/21 lub 2021/22)
Program studiów II stopnia na kierunku matematyka (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2019/20, 2020/21 lub 2021/22)
Program studiów I i II stopnia na kierunku matematyka (obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku 2022/23 lub później)
Minimalne warunki zaliczenia semestru na kierunku matematyka
Warunki wymagane na powtórny wpis na semestr na kierunku matematyka
Wytyczne dla prac dyplomowych
Lektoraty
Wychowanie fizyczne