Ogłoszenia Dyrekcji

0. Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Terminy egzaminów z wykładów obowiązkowych oraz dużych wykładów do wyboru dla studentów semestrów 1-3 studiów licencjackich: sesja podstawowa (wersja zaktualizowana).

Terminy egzaminów z wykładów nieujętych w powyższym harmonogramie ogłasza wykładowca.

1. Rejestracja na przedmioty

Harmonogram rejestracji na zajęcia

Zasady rejestracji na kursy e-learningowe organizowane we współpracy z Hasselt University

Zasady rejestracji na przedmioty

Uwaga:

  • Studenci studiów licencjackich, niespełniający wymogów wstępnych dla wybranego przedmiotu, nie rejestrują się na ten przedmiot, tylko składają podanie (Formularz B1) do końca I tury rejestracji (21 lutego, 12:45) – szczegóły w pkt. 3 Zasad rejestracji na przedmioty.
  • Studenci studiów magisterskich, niespełniający wymogów wstępnych dla wybranego przedmiotu, rejestrują się na przedmiot po uzyskaniu zgody wykładowcy (ustnej lub mailowej) – szczegóły w pkt. 3 Zasad rejestracji na przedmioty.
  • Jeśli spełnienie wymogów wstępnych dla danego przedmiotu uzależnione jest od wyników egzaminu w sesji poprawkowej, student może zarejestrować się na przedmiot, pod warunkiem, że w razie niepowodzenia na egzaminie niezwłocznie się wyrejestruje i będzie postępował zgodnie z procedurą opisaną w poprzednich dwóch punktach. W takiej sytuacji termin składania podania na Formularzu B1 upływa z końcem sesji poprawkowej.
  • Rejestracja na kursy e-learningowe do 23 lutego (Formularz B3); wyrejestrowanie z kursu e-learningowego do 31 marca (Formularz A3).
  • Każdy student ma prawo raz w ciągu studiów licencjackich i raz w ciągu studiów magisterskich wypisać się z przedmiotu po zakończeniu rejestracji w systemie USOS w terminie do 30 listopada (semestr zimowy) lub do 30 kwietnia (semestr letni) – szczegóły w pkt. 5.1 Zasad rejestracji na przedmioty.
  • Ćwiczenia/laboratoria raz zaliczone w ramach danego toku studiów nie podlegają ponownemu zaliczeniu – szczegóły w pkt. 4 Zasad rejestracji na przedmioty.
  • Na wybranych przedmiotach z grup L i O preferencje w I turze zapisów mają studenci studiów licencjackich – szczegóły w pkt. 2.4 Zasad rejestracji na przedmioty.

Zapisy na zajęcia prowadzone przez Instytut Informatyki
Studenci matematyki mogą się zapisywać na zajęciach w Instytucie Informatyki, pod warunkiem istnienia wolnych miejsc (można to sprawdzić w systemie zapisów II), po założeniu konta w systemie zapisów II (pisząc email do zapisy@cs.uni.wroc.pl z kopią do dyrektora Otopa) i dopiero od 3 marca.

Zapisy na lektoraty
Zapisy na lektoraty prowadzi Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Informacje na temat zapisów oraz wykaz grup dostępne są na stronach SPNJO. Szczegółowe informacje dla poszczególnych kierunków: studia licencjackie (matematyka, ISIM), studia magisterskie (matematyka, Data Science).

2. Wybór specjalności

Lista specjalności oraz opiekunowie specjalności

Zasady wyboru specjalności
Uwaga: Studenci studiów magisterskich obowiązani są zgłosić na Formularzu C wybór specjalności na początku pierwszego semestru studiów (przed zakończeniem ostatniej tury zapisów na zajęcia).

3. Szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych specjalności

Zasady realizacji kształcenia nauczycielskiego (w tym specjalności Matematyka nauczycielska):

Rozpoczęcie realizacji kształcenia nauczycielskiego wymaga zgłoszenia na Formularzu D.
Uwaga: W związku ze zmianami programowymi, przedmioty Logika oraz Komputer w szkole w roku 2022/23 oferowane są po raz ostatni.

Zasady realizacji oraz lista przedmiotów podstawowych do wyboru dla specjalności Matematyka teoretyczna

Zasady realizacji przedmiotów z podstaw nauk przyrodniczych lub ścisłych (specjalność Matematyka stosowana)

4. Informacja o przedmiotach na studiach licencjackich

Informacja o przedmiotach obowiązkowych oraz przedmiotach wspólnych dla wielu specjalności

5. Informacja o przedmiotach na studiach magisterskich

Przedmioty cykliczne polecane dla poszczególnych specjalności

Informacja o przypisaniu do poszczególnych specjalności przedmiotów, które nie mają charakteru przedmiotów cyklicznych, znajduje się w planie zajęć (w komentarzach przy przedmiotach).

6. Formularze

Formularz A1 – Podanie o wypisanie z przedmiotu dla studentów studiów licencjackich
Możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku w trakcie całych studiów licencjackich.
Termin: 30 kwietnia.

Formularz A2 – Podanie o wypisanie z przedmiotu dla studentów studiów magisterskich
Możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku w trakcie całych studiów magisterskich.
Termin: 30 kwietnia.

Formularz A3 – Podanie o wypisanie z kursu e-learningowego prowadzonego we współpracy z Hasselt University
W przypadku kursów prowadzonych przez wykładowców Hasselt University wymagane jest uprzednie wyrejestrowanie w systemie Hasselt University.
Termin: 31 marca.

Formularz B1 – Podanie o wpisanie na przedmiot bez spełnionych wymogów wstępnych
Termin: zakończenie I tury zapisów, tzn. 21 lutego, godz. 12:45.

Formularz B2 – Podanie o przepisanie z przedmiotu w wersji rozszerzonej na przedmiot w wersji standardowej
Termin: określa i ogłasza wykładowca przedmiotu rozszerzonego.

Formularz B3 – Podanie o wpisanie na kurs e-learningowy prowadzony we współpracy z Hasselt University
W przypadku kursów prowadzonych przez wykładowców Hasselt University wymagane jest uprzednie zgłoszenie w systemie Hasselt University.
Termin: 23 lutego.

Formularz C – Deklaracja wyboru specjalności na studiach magisterskich
Deklarację składają studenci pierwszego semestru studiów magisterskich.
Termin: zakończenie III tury zapisów, tzn. 8 marca.

Formularz D – Deklaracja realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
Deklarację składają studenci rozpoczynający w kolejnym semestrze kształcenie nauczycielskie (przede wszystkim studenci pierwszego semestru studiów licencjackich).
Termin: 31 maja.

Formularz E – Zgłoszenie wyboru promotora i tematyki pracy dyplomowej
Termin: niezwłocznie po dokonaniu wyboru promotora i tematyki pracy.

7. Akty prawne dotyczące studentów

Regulamin studiów
Program studiów I stopnia na kierunku matematyka (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2019/20, 2020/21 lub 2021/22)
Program studiów II stopnia na kierunku matematyka (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2019/20, 2020/21 lub 2021/22)
Program studiów I i II stopnia na kierunku matematyka (obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku 2022/23 lub później)
Minimalne warunki zaliczenia semestru na kierunku matematyka
Warunki wymagane na powtórny wpis na semestr na kierunku matematyka
Wytyczne dla prac dyplomowych
Lektoraty
Wychowanie fizyczne