Regulamin Lokalnej Sieci Komputerowej Instytutu Matematycznego

Każdego użytkownika Sieci Komputerowej i Laboratorium Komputerowego Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego obowiązuje: 

I. Kodeks Karny, Rozdział XXXIII "Przestępstwa przeciwko ochronie informacji": Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 

II. Regulaminy Uniwersytetu Wrocławskiego:

 1. Zarządzenie Rektora UWr nr 142/2017 w sprawie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasady korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

III. Regulamin Sieci Komputerowej i Laboratorium Komputerowego Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego: 

Wstęp

Regulamin Sieci Komputerowej i Laboratorium Komputerowego Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczy wszystkich użytkowników systemów komputerowych znajdujących się pod opieką Laboratorium Komputerowego.

Postanowienia ogólne:
 1. Użytkownik może korzystać z zasobów sieci instytutowej jedynie po założeniu konta, czyli przydzieleniu mu nazwy użytkownika (login name) oraz hasła (password). Przydzielenie nazwy jednocześnie zobowiązuje do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. O przyznaniu prawa do korzystania z zasobów sieci instytutowej decyduje Dziekan Wydziału.
 3. Kierownik Laboratorium odpowiada przed dziekanem za sprawne działanie sieci instytutowej.
 4. Administratorzy mają prawo kontroli tożsamości osób korzystających z zasobów sieci instytutowej.
 5. Użytkownik odpowiada za wszelkie operacje wykonywane za pośrednictwem przyznanego mu konta, a także za szkody czy działania niezgodne z prawem poczynione przy użyciu jego konta.
 6. W czasie zajęć dydaktycznych za dyscyplinę w pracowni komputerowej odpowiada prowadzący zajęcia, w innym czasie administratorzy sieci.
 7. W czasie zajęć dydaktycznych w pracowni mogą przebywać tylko studenci, którzy zgodnie z planem uczestniczą w zajęciach, pozostali użytkownicy - jedynie, jeśli przed rozpoczęciem zajęć zgodzi się na to prowadzący.
 8. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych użytkownicy mogą korzystać z laboratorium komputerowego w godzinach pracy określonej dla administratorów sieci.
Prawa i obowiązki użytkownika:
 1. Użytkownik ma prawo do prywatności danych przechowywanych w zasobach sieci instytutowej.
 2. Laboratorium Komputerowe dołoży starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkownika.
 3. Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć dostęp do zasobów sieci przez wybór odpowiednio trudnego hasła. W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne osoby należy natychmiast powiadomić o tym administratora. Tak samo należy postąpić w przypadku stwierdzenia możliwości dostępu do więcej niż jednego konta.
 4. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zaleceń administratora dotyczących technicznych warunków użytkowania systemów.
 5. Użytkownik ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad licencyjnych dotyczących oprogramowania będącego w posiadaniu IM UWr.
 6. Użytkownik ma obowiązek po zakończeniu pracy w laboratorium komputerowym w systemie Windows, zostawić komputer przełączony na możliwość logowania do systemu Linux.
 7. Zauważone awarie lub nieprawidłowe działanie sieci/sprzętu należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi laboratorium.
 8. Użytkownik odpowiedzialny jest materialnie za wszelkie zniszczenia sprzętu komputerowego wynikłe z niewłaściwego jego użytkowania.

W swoich działaniach użytkownik powinien unikać działań utrudniających pracę innym użytkownikom systemu. Oznacza to m.in.:

- dbałość o sprzęt komputerowy oddany mu do dyspozycji,
- oszczędne wykorzystywanie zajmowanej pamięci operacyjnej,
- oszczędne wykorzystywanie czasu procesora,
- oszczędne wykorzystywanie współdzielonego miejsca na dysku (np. /tmp).

Zakazy:

 1. Z konta do sieci instytutowej może korzystać wyłącznie osoba, której zostało ono przydzielone. Stwierdzenie udostępnienia konta bądź hasła do niego innej osobie spowoduje natychmiastowe zablokowanie konta.
 2. Zabrania się wykorzystywania do celów komercyjnych sprzętu lub oprogramowania udostępnionego użytkownikom.
 3. Nie wolno instalować i uruchamiać oprogramowania naruszającego bezpieczeństwo systemu i innych użytkowników, w szczególności programów wirusowych, programów monitorujących ruch w sieci, łamiących istniejące zabezpieczenia, itp.
 4. Nie wolno instalować i uruchamiać bez zezwolenia administratora żadnego oprogramowania, które nadmiernie wykorzystuje zasoby sieci instytutowej (pamięć, procesor) i tym samym narusza prawa innych użytkowników, zwłaszcza w czasie zajęć dydaktycznych.
 5. Kopiowanie programów udostępnionych w systemach komputerowych a będących własnością Wydziału jest zabronione.
 6. Zabrania się wykorzystywania własnej strony WWW do rozpowszechniania treści niezgodnych z polskim prawem.
 7. Zabrania się odłączać od sieci przewodowej stacji roboczych w salach komputerowych. Notebooki można podłączać do sieci radiowej.
 8. Zabrania się dokonywać zmian w konfiguracji komputera.
 9. Zabrania się spożywania posiłków lub napojów w laboratoriach komputerowych.
Sankcje:

Wobec użytkowników łamiących postanowienia niniejszego regulaminu stosowane będą sankcje przewidziane w polskim prawie i sankcje dyscyplinarne określone w Regulaminie Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziekan Wydziału za działania sprzeczne z niniejszym regulaminem może:

- ograniczyć prawa użytkownika do zasobów sieci instytutowej,
- czasowo zawiesić prawo użytkownika do korzystania z systemów,
- odebrać prawo użytkowania systemów.