Informacje dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich), rozpoczynających naukę w lutym.

opiekun roku: dr Jan Kraszewski

Aktualności Informacje o studiach Pierwszy rok (jesienni)


Zasady zaliczeń

 1. Decyzje dotyczące studentów I roku matematyki, przyjętych w rekrutacji śródrocznej w lutym, którzy kończą I semestr i nie zaliczyli przynajmniej jednego z obowiązkowych przedmiotów
 2. Decyzje dotyczące studentów I roku matematyki, którzy kończą II semestr i nie spełnili warunków otrzymania wpisu na III semestr
 3. Ogólnouniwersyteckie zasady zaliczania języków obcych.

Organizacja studiów

Organizacja studiów jest oparta na systemie punktowym, w którym do ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia należy zebrać odpowiednią liczbę punktów za przedmioty obowiązkowe i za przedmioty, które student wybiera sam. Część wymaganej liczby punktów studenci mogą zdobywać za przedmioty niekierunkowe oraz, za zgodą Dziekana, za zajęcia prowadzone na innym wydziale i uczelni. Prócz zajęć typowo akademickich, w ofercie studiów znajdują się również tzw. kursy narzędzi informatycznych oraz kursy zawodowe. Ich zadaniem jest nauczenie studentów narzędzi aktualnie używanych w praktyce informatycznej, w praktyce sfery ekonomiczno-finansowej czy umiejętności praktycznych przydatnych w pracy nauczyciela.

Punkty otrzymuje się zaliczając przedmioty obowiązkowe i przedmioty, które student sam wybiera w czasie studiowania. Ogólne zasady systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System), na którym oparty jest system punktowy, określają przeciętną liczbę 30 punktów na semestr. Aby ukończyć studia pierwszego stopnia, student powinien zdobyć 171 punktów. Po zaliczeniu szóstego semestru, student otrzymuje dodatkowo 5 punktów ECTS za przygotowanie pracy licencjackiej i 4 punkty ECTS za zdany egzamin dyplomowy.

Przedmioty prowadzone dla studentów pierwszego roku:

Semestr pierwszy (letni)

 • Analiza matematyczna 1
 • Algebra liniowa 1
 • Kombinatoryka
 • Kombinatoryka R
 • Wprowadzenie do laboratorium komputerowego

Semestr drugi (zimowy)

 • Analiza matematyczna 2
 • Algebra liniowa 2
 • Wstęp do matematyki
 • Wstęp do matematyki R
 • Inne przedmioty do wyboru dla pierwszego roku

Wykłady oznaczone literą R są na poziomie rozszerzonym, wykłady bez litery są na poziomie standardowym. Nie można otrzymać równocześnie punktów za ten sam przedmiot zaliczony na obu poziomach. Co ważne, niezależnie od tego, który poziom student wybierze, otrzyma pełnowartościową wiedzę i nie będzie miał żadnych formalnych ograniczeń przy późniejszym wyborze specjalności.

Zaliczanie semestrów

Aby zaliczyć pierwszy semestr nalepiej zdobyć 25 punktów ECTS oraz zaliczyć przedmioty:

 • Analiza matematyczna 1,
 • Algebra liniowa 1.
 • Kombinatoryka lub Kombinatoryka R,

Do zaliczenia pierwszego semestru wystarczy jednak spełnienie wymagań opisanych tutaj.

Aby zaliczyć drugi semestr należy zdobyć 54 punktów ECTS (łącznie z semestrem pierwszym) oraz zaliczyć przedmioty:

 • Analiza matematyczna 2,
 • Algebra liniowa 2,
 • Kombinatoryka lub Kombinatoryka R,
 • Wstęp do matematyki lub Wstęp do matematyki R.

Osoby, które chcą się starać o stypendium Rektora powinny postarać się osiągnąć zapisane w programie 60 punktów ECTS.

Proszę zapoznać się z programem studiów i zasadami zaliczeń - tam podane są zasady zaliczania semestrów, jeżeli nie zostały spełnione powyższe warunki.

Proszę przede wszystkim przeczytać, kiedy student zostaje skreślony z listy studentów.

Powrót do początku strony.