Przechodzimy na nauczenia zdalne

Kategorie: 

Zgodnie z poleceniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, od poniedziałku 19 października wszystkie zajęcia prowadzone w Instytucie Matematycznym przechodzą w tryb zdalny. Zajęcia zdalne odbywają się w terminie przewidzianym dla zajęć stacjonarnych. Decyzja obowiązuje do 15 listopada.

Szczegóły dotyczące organizacji zajęć i przejścia na formę zdalną zostaną przekazane wkrótce przez prowadzących.

Ogłoszenie Dyrekcji dla przyszłych nauczycieli

Kategorie: 

Ogłoszenie dyrekcji dla studentów realizujących kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela:

 1. W celu usprawnienia organizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zobowiązuje się wszystkich studentów kierunku matematyka, którzy planują uzyskać kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela, do zadeklarowania tego na Formularzu D w terminie do 19 października (poniedziałek).
 2. Deklarację składają studenci studiów licencjackich, semestru drugiego oraz wyższych, a także studenci studiów magisterskich, którzy już realizowali, bądź aktualnie realizują przedmioty kształcenia nauczycielskiego albo planują rozpoczęcie ich realizacji w kolejnym semestrze.
 3. Do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela nie jest niezbędna realizacja specjalności nauczycielskiej, aczkolwiek jest to zalecane.
 4. Deklarację będzie można odwołać w dalszym toku studiów (nie dotyczy to studentów studiów magisterskich, którzy zadeklarowali/zadeklarują wybór specjalności nauczycielskiej).
 5. Przedmioty przypisane w planie zajęć do kategorii Przedmioty dla specjalności nauczycielskiej (N) będą dostępne wyłącznie dla studentów, którzy złożyli powyższą deklarację.

Dziekanat podzielony

Kategorie: 

Dziekanat informuje:

W związku z narastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-Cov-2 uprzejmie informujemy, iż dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki został podzielony na dwa zespoły. Od 12.10.2020 r. w budynku Instytutu Informatyki w p. 28 będzie działał dziekanat obsługujący studentów informatyki I-go stopnia, ISIM-u oraz sprawy pomocy materialnej. Natomiast w budynku Instytutu Matematycznego – parter, pokój 202 (przy wejściu od strony parkingu) – będzie działał dziekanat obsługujący studentów matematyki, informatyki II-go stopnia oraz Data Science. Godziny pracy dziekanatu pozostają bez zmian, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 11:00–14:00.

Prosimy o ograniczenie wizyt w dziekanatach do niezbędnego minimum. Wszelkie sprawy prosimy przekazywać drogą mailową bądź telefonicznie. Działania te mają na celu zadbanie o zdrowie nas wszystkich. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że nikt z Państwa nie zostanie bez pomocy z naszej strony.

Wytyczne związane z uczestnictwem w zajęciach on line

Kategorie: 

Ogólnouniwersyteckie wytyczne w zakresie uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych zdalnych oraz hybrydowych prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2020/2021 przy wykorzystaniu Platformy E-EDU oraz usług zawartych w pakiecie MS Office 365. 

 1. Korzystanie z kamer przez studentów w trakcie zajęć zdalnych lub hybrydowych możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego zajęcia. 
 2. Zabrania się nagrywania całości lub fragmentów zajęć bez wyraźnej i udzielonej przed rozpoczęciem nagrania zgody prowadzącego zajęcia.  
 3. Bezprawne udostępnianie w całości lub części nagrania z zajęć oferowanych przez Uniwersytet Wrocławski może prowadzić do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej wskazane zachowania mogą prowadzić do odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania praw autorskich oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

Informacja Dyrekcji dla studentów

Kategorie: 

1. Informujemy, że studenci kierunku matematyka inni niż nowo przyjęci studenci zostali już zapisani na przedmioty Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2, Algebra liniowa 1, Algebra liniowa 2, Wstęp do matematyki. Ewentualne korekty (niepotrzebne zapisanie lub brak zapisania) należy niezwłocznie zgłaszać na Formularzu A.

2. Informujemy, że limity grup ćwiczeniowych na przedmiotach, do których ćwiczenia mają formę stacjonarną są wyznaczone przez pojemności sal (bardzo zmniejszone ze względu na sytuację epidemiczną). Nie mamy możliwości powiększania limitów w poszczególnych grupach zajęciowych.

3. Informujemy, że studenci matematyki będą mogli wnioskować o zapisanie na przedmioty realizowane w Instytucie Informatyki dopiero po 9 października.

Ogłoszenie Dyrekcji – rozpoczęcie zajęć

Kategorie: 

Ogłoszenie Dyrekcji:

1. Zajęcia dydaktyczne zdalne rozpoczynają się w piątek 2 października (zgodnie z organizacją roku akademickiego). Zajęcia dydaktyczne stacjonarne rozpoczynają się w poniedziałek 5 października.

2. Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne, uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych możliwe jest jedynie po wcześniejszym zapisaniu na zajęcia w systemie USOS. Zakazane jest uczestnictwo studentów w grupach zajęciowych, do których nie są zapisani.

3. Przed pierwszymi zajęciami stacjonarnymi, studenci obowiązani są potwierdzić zapoznanie się z obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej (link do odpowiedniego formularza MS Forms zostanie rozesłany na adresy w domenie uwr.edu.pl).

4. Każde zajęcia prowadzone częściowo lub w całości zdalnie mają założony kurs na Moodle, który przez pierwsze dwa tygodnie jest otwarty dla wszystkich studentów (nie wymaga hasła). W kursie przedmiotu na Moodle powinny znajdować się (przynajmniej) linki umożliwiające zapisanie się do odpowiednich zespołów na MS Teams (z danego przedmiotu) oraz linki do wszelkich materiałów do tego przedmiotu.

5. Zajęcia zdalne standardowo odbywają się on-line, synchronicznie (oznaczenie „zd” w planie zajęć). Wybrane zajęcia zdalne odbywają się off-line, asynchronicznie (oznaczenie „as” w planie zajęć). W przypadku zajęć asynchronicznych materiały do zajęć (np. nagrania wykładów) powinny być udostępnione nie później niż w terminie zajęć przewidzianym w planie.

6. Studenci są obowiązani do regularnego sprawdzania poczty w domenie uwr.edu.pl. Informacje wysyłane przez dyrekcję lub prowadzących zajęcia na ten adres uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym po dniu wysłania.

Ogłoszenie Dyrekcji dla studentów

Kategorie: 

Dyrekcja Instytutu Matematycznego ogłasza co następuje:

1. Rejestracja na przedmioty rozpoczyna się 30 września o 9:30. Zwracamy uwagę na następujące zmiany:

 • zapisy na przedmioty prowadzone stacjonarnie trwają tylko 2 dni,
 • zapisy na kursy e-learningowe trwają tylko 3 dni,
 • nie ma zapisów na przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku studiów licencjackich,
 • papierowe podania o wpisanie na przedmiot/wypisanie z przedmiotu zostały zastąpione podaniami w MS Forms: Formularz A,  Formularz B
 • Szczegółowe informacje w załączonym pliku.

2. Kursy e-learningowe są prowadzone przez Hasselt University i wymagają rejestracji także na tamtym uniwersytecie (najlepiej do 1.10, ale nie później niż 7.10). Szczegółowe informacje w załączonym pliku.

3. Apelujemy o korzystanie z systemu rejestracji w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności o niegenerowanie „sztucznego tłoku” w grupach zajęciowych i o niezwłoczne wyrejestrowywanie się w przypadku rezygnacji z przedmiotu. W szczególności, niedopuszczalne jest równoczesne rejestrowanie się na dwie wersje (standardową i rozszerzoną) tego samego przedmiotu.

4. Zgodnie z nowym programem, studenci rozpoczynający studia magisterskie obowiązani są wybrać specjalność w terminie do 16.10, składając poprzez MS Forms Formularz CSzczegóły w załączonym pliku.

5. Zmiany w programie studiów spowodowały zmiany nazw i usytuowania niektórych przedmiotów. Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach w załączonym pliku.

6. W załączonym pliku podane są sugestie opiekunów specjalności dla studentów studiów magisterskich odnośnie wyborów przedmiotów w roku akademickim 2020/21.

Strony

Subskrybuj