Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

o Olimpiadzie

Od roku szkolnego 2004/05 Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z FMW i Stowarzyszeniem Lingwistyki Rekreacyjnej organizuje ogólnopolskie eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej (wcześniej pod nazwą Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej). Jest to w kolejności powstania dziewiąta z 12 międzynarodowych olimpiad naukowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Krajowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest od roku szkolnego 2008/09 w spisie olimpiad ogólnokształcących zamawianych i dotowanych przez MEN.

Dla szkół podstawowych organizowany jest co roku konkurs językoznawczy Wieża Babel przygotowujący do udziału w olimpiadzie lingwistycznej.

wymagana wiedza

Udział w Olimpiadzie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza, a w szczególności:

 • rozumienie pojęć: głoska, sylaba, znak, litera, alfabet, pismo,
 • podział głosek na samogłoski i spółgłoski, dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe,
 • znajomość części mowy i kategorii gramatycznych czasu, liczby, osoby, trybu, aspektu i przypadka,
 • znajomość podstawowych faktów z zakresu składni, morfologii i słowotwórstwa,
 • elementarna wiedza na temat liczebników, systemów liczenia i zapisu liczb.

Do treningu polecamy zadania z poprzednich edycji Olimpiady dostępne przez menu po lewej oraz z olimpiad międzynarodowych.
A tutaj podajemy spis literatury przydatnej w przygotowaniach.

skrót regulaminu (pełny tekst do pobrania u dołu strony)

 • Konkurs jest otwarty dla uczniów wszystkich typów i poziomów szkół i wszyscy uczestniczą w nim na tych samych zasadach (nie jest prowadzona odrębna kwalifikacja według kategorii wiekowych). Nie można przystąpić do niego indywidualnie, jedynie za pośrednictwem macierzystej szkoly lub międzyszkolnego koła zainteresowań.
 • Formularz zgłoszenia do konkursu (patrz MENU na marginesie) wypełnia nauczyciel koordynujący przebieg konkursu w szkole.
 • Zawody krajowe są trójstopniowe. Każdy etap polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań lingwistycznych.
 • I etap (szkolny) odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach i trwa 120 minut.
 • Organizatorzy przesyłają e-mailem zadania etapu szkolnego do nauczyciela koordynującego z dobowym wyprzedzeniem, aby mógł wykonać potrzebną liczbę kopii.
 • Po przeprowadzeniu zawodów szkolni koordynatorzy otrzymują e-mailem schemat oceniania, sprawdzają prace i dostarczają organizatorom wyniki uczniów (e-mailem), poprawione prace do weryfikacji (pocztą lub osobiście na adres Komitetu Organizacyjnego) oraz wymagane regulaminem Olimpiady oświadczenia uczniów i ich ustawowych opiekunów. Organizatorzy publikują na stronach WWW i rozsyłają do szkół listę zakwalifikowanych do etapu II.
 • II etap (okręgowy) odbywa się w kilku/kilkunastu miastach Polski - siedzibach okręgów Olimpiady, w zależności od zapotrzebowania i możliwości organizatorów. Organizatorzy publikują na stronach WWW wyniki uczestników i rozsyłają do szkół listę zakwalifikowanych do finału.
 • Ogólnopolski finał konkursu odbywa się w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Grunwaldzki 2/4, sala HS). Organizatorzy zapraszają wówczas również na otwarty dla wszystkich zainteresowanych wykład popularnonaukowy z językoznawstwa.
 • Po sprawdzeniu rozwiązań i ogłoszeniu ich ocen Jury może skierować część finalistów na dodatkowy egzamin ustny polegający głównie na obronie swojej pracy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród następuje bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
 • Zwycięzcy finału mają po wzięciu udziału w specjalnych przygotowaniach merytorycznych pod kierunkiem organizatorów możliwość reprezentowania Polski na Olimpiadzie Międzynarodowej.
 • Uwaga: każdy uczestnik OLM powinni zapoznać się z regulaminem Olimpiady i go przestrzegać, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wymaganym organizacją Olimpiady. Fakty te należy potwierdzić, podpisując oświadczenie, o którym mowa w regulaminie.

uprawnienia laureatów i finalistów

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z matury z żadnego z przedmiotów. Jest na liście olimpiad ogólnokształcących zamawianych przez MEN i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, jest to jednak samodzielna decyzja sanetów tych uczelni, np. na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, a finaliści OLM otrzymują maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki. Tytuł finalisty OLM daje także maksymalną punktację w rekrutacji na niektóre kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Uprawnienia laureatów i finalistów OLM przy przyjęciu na studia należy sprawdzić na każdej uczelni osobno.

Komitet Organizacyjny Olimpiady

kontakt: michal.sliwinski@math.uni.wroc.pl

Komitet Główny Olimpiady powoływany jest przez Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Od roku 2004 w skład tego Komitetu wchodzą:

 • Kamila Gądek-Kownacka (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Grzegorz Karch (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Maciej Kubicki (III LO we Wrocławiu)
 • Małgorzata Mikołajczyk (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Bożena Rozwadowska (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Michał Śliwiński (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) - przewodniczący
 • Anna Turula (Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

Komitet Główny powołuje przewodniczących Komitetów Okręgowych. W bieżącym roku są to:

 • Białystok - Marzena Filipowicz-Chomko (Politechnika Białostocka)
 • Bydgoszcz - Łukasz Kalinowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • Gdańsk - Adam Dzedzej (Uniwersytet Gdański)
 • Katowice - Dorota Kolany (Pałac Młodzieży w Katowicach)
 • Kraków - Konrad Myszkowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Lublin - Jarosław Bylina (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Łódź - Andrzej Komisarski (Uniwersytet Łódzki)
 • Pekin - Ewa Denisiuk (Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Pekinie)
 • Poznań - Katarzyna Grzegorek (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • Rzeszów - Renata Jurasińska (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Szczecin - Grzegorz Szkibiel (Uniwersytet Szczeciński)
 • Warszawa - Joanna Filipczak (Uniwersytet Warszawski)
 • Wrocław - Michał Śliwiński (Uniwersytet Wrocławski)

sponsorzy

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Gmina Wrocław
Uniwersytet Wrocławski 
Magazyn Miłośników Matematyki

 

ZałącznikWielkość
REGULAMIN OLIMPIADY LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ.pdf371.51 KB