Kurs "Dyskalkulia"

14 IV w IM UWr odbędą się ostatnie zajęcia IV edycji kursu dla nauczycieli Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki prowadzonego w IM UWr przez dr Elżbietę Kalinowską - jeden z największych polskich autorytetów w tej dziedzinie. Opłata za kurs wynosi 200 zł (szkoła może ją pokryć z funduszu na doskonalenie zawodowe). Słuchacze mogą otrzymać faktury, a po zakończeniu zajęć dostają stosowne zaświadczenia. Głównymi adresatami szkolenia są nauczyciele matematyki, ale w miarę wolnych miejsc akceptowani będą też nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice i inne zainteresowane osoby.

1 rok temu